BDČZ poskytuje na webu veřejný bezplatný přístup do databází, které v současnosti obsahují více než 300 000 záznamů odborné literatury od r. 1990, výběrově od r. 1945.

Všechna data jsou volně dostupná bez nutnosti registrace.

Historická bibliografie od r. 1990 (výběrově od r. 1945)

Databáze Historické bibliografie zachycuje odbornou a vědeckou literaturu oboru historie a příbuzných vědních oborů (archeologie, etnologie, právní věda, literární věda, památková péče, historická geografie a kartografie, historická onomastika a toponomastika, historická demografie atd) od roku 1990 (výběrově od roku 1945).

Další informace

Cílem je dosažení co nejkomplexnějších informací, shrnutí veškeré dostupné produkce, včetně rozsáhlé regionální literatury. Informuje o teoretickém a metodologickém myšlení české historické obce, zachycuje informace o vědeckých projektech i zprávy z vědeckého života, sleduje české dějiny v mezinárodním kontextu. Samostatné oddíly bibliografie jsou věnovány problematice vyučování dějepisu, studiu historie a dějinám školství. Systematicky je sledována domácí i zahraniční komeniologická literatura. Data jsou získávána převážně autopsií zpracováním literatury z fondu knihovny Historického ústavu AV ČR a dalších knihoven. Jedná se o soubor dat, který je obsahově jedinečný, především co se týká článků, recenzí a zpráv, které nezachycuje v tomto rozsahu žádná jiná dostupná oborová databáze.

Český časopis historický 1895-2012

Databáze rejstříků Českého časopisu historického zachycuje obsah jednotlivých ročníků tohoto významného vědeckého časopisu od jeho vzniku v roce 1895 do roku 2012 (celkem 110 ročníků).

Excerpované dokumenty

Databáze excerpovaných dokumentů poskytuje přehled o všech časopisech, sbornících a monografiích, jejichž části (studie, čláky, kapitoly) byly rozepsány do databází BDČZ. Zároveň poskytuje přehled o webových stránkách domácích a zahraničních periodik a jejich obsahu.

Kontinuální program vytváření, zpracování a vyhodnocování komplexní bibliografické databáze bohemikální literatury. Je pokračováním projektu oborové (historické) bibliografie nepřetržitě trvajícího v Českých zemích již od roku 1905.

Další informace
 
Doporučujeme

Bibliografie české a slovenské historiografie
Souborný katalog

Souborný katalog zpřístupňuje databáze Bibliografie dějin Českých zemí, Bibliografie dějin Slovenska a Bibliografie českého archivnictví a umožňuje jejich společné prohledávání. Katalog vznikl jako výstup projektu velkých infrastruktur pro VaVaI „Bibliografie dějin Českých zemí“ č. LM 2011018, poskytnutého Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

VSTUP

Aktuality

Setkání uživatelů knihovnických systému firmy KP-SYS

Oddělení historické bibliografie Historického ústavu Akademie věd ČR a firma KP-SYS uspořádaly dne 16. listopadu 2016 v kongresovém sále Historického ústavu AV ČR setkání uživatelů knihovnických systémů firmy KP-SYS. Hostem letošního setkání byla Mgr. Eva Uzlová, vedoucí knihovny Národního archivu, která ve svém příspěvku „Knihovna Národního archivu“ představila knihovnu a její fondy. Poté PhDr. Václava Horčáková a Ing. Petr Štefan prezentovali Souborný katalog Bibliografie české a slovenské historiografie, který zpřístupňuje databáze Bibliografie dějin Českých zemí, Bibliografie dějin Slovenska a Bibliografie českého archivnictví a umožňuje jejich společné prohledávání. Dalším hostem setkání byla Mgr. et Mgr. Zuzana Teplíková ze společnosti Citace.com, která přítomné seznámila s citacemi a jejich využitím v knihovnických systémech. Následně zástupci firmy KP-SYS Ing. Petr Štefan, Ing. Jan Pachol a Ing. Tomáš Krejzek představili novinky systému Verbis a Portaro, především v katalogizaci a ve výpůjčním modulu. V odpolední části programu prezentoval Ing. Jan Kaňka projekt Knihovny.cz. Poté následovala diskuze uživatelů a pracovní setkání následně zakončil výhled vývoje na rok 2017.

Program

Archiv aktualit